ESC را برای بستن فشار دهید

آشنایی با اصطلاحات نظام وظیفه