منابع مطالعاتی کنکور سراسری علوم انسانی 99

زمان تقریبی مطالعه: 6 دقیقه

منابع کنکور علوم انسانی از قسمت‌های مهم برای کسب تراز و رتبه قبولی دلخواه در  کنکور سراسری 99 است. اطلاع از منابع مطالعاتی آزمون سراسری 99 می‌باشد. با توجه به این که امسال نیز مانند سال گذشته دو دسته سوال برای متقاضیان کنکور سراسری علوم انسانی طراحی می‌شود، منابع مطالعاتی آن نیز به دو دسته تقسیم شده و از یک دیگر جدا می‌باشد. در ادامه این مقاله قصد داریم به معرفی منابع مطالعاتی کنکور سراسری بپردازیم. به دلیل این که دو دسته سوال برای داوطلبان کنکور علوم انسانی طراحی می‌شود داوطلبان باید در هنگام ثبت نام علاقه­ مندي خود به پاسخگويي هر مجموعه سوال در تقاضانامه ثبت ­نامي مشخص کنند، لازم به ذکر است که با توجه به مصوبه سازمان سنجش داوطلبان می‌توانند بدون توجه به نظام آموزشي كه در آن تحصيل نموده ­اند به يكي از دو مجموعه سؤالات نظام آموزشي جدید ( 3-3-6 ) يا سؤالات مربوط به نظام آموزشي قديم و ( سالي واحدي ) و ( ترمي واحدي )‌ كه تمايل دارند پاسخ دهند.

داوطلبان برای اطلاع از نحوه و زمان ثبت نام میتوانند مقاله مربوط به کنکور سراسری را مطالعه کنند.

منابع نظام قدیم کنکور سراسری علوم انسانی

در کنکور سراسری 99 برای داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم دو دسته سوأل طراحی می‌شود و متقاضیان می‌توانند در زمان ثبت نام کنکور سراسری نوع نظام آموزشی امتحانی خود را انتخاب کرده و بر اساس آن مطالعه کنند. در ادامه به معرفی منابع عمومی و تخصصی گروه امتحانی نظام قدیم  می‌پردازیم.

دروس عمومی

نام درس نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ توضیحات
زبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی ( 2 ) 220/1 دوم 94 کلیه رشته‌ها
ادبیات فارسی ( 3 ) 249/1 سوم 95 کلیه رشته‌ها غیر از علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی عمومی 283/1 پیش دانشگاهی 96 کلیه رشته‌ها
ادبیات فارسی ( 3 )

( تخصصی انسانی )

249/2 سوم 95 مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی ( 3 )

( تخصصی انسانی )

249/4 سوم 95 مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی ( 3 )

( غیر علوم انسانی )

249/3 سوم 95 کلیه رشته‌ها غیر از علوم انسانی
عربی عربی ( 2 )

( غیر علوم انسانی )

224/1 دوم 94 کلیه رشته‌ها

( غیر علوم انسانی )

عربی ( 2 )

( علوم انسانی )

224/2 دوم 94 مخصوص علوم انسانی
عربی ( 3 )

( غیر علوم انسانی )

254/1 سوم 95 کلیه رشته‌ها

( غیر علوم انسانی )

عربی ( 3 )

( علوم انسانی )

254/2 سوم 95 مخصوص علوم انسانی
فرهنگ و معارف اسلامی دین و زندگی ( 2 ) 222 دوم 94 کلیه رشته‌ها
دین و زندگی ( 3 ) 251 سوم 95 کلیه رشته‌ها
دین و زندگی 285/1 پیش دانشگاهی 96 کلیه رشته‌ها
زبان انگلیسی انگلسی ( 3 ) 252/1 سوم 95 کلیه رشته‌ها
انگلیسی ( 1 ) و ( 2 ) 284/1 پیش دانشگاهی 96 کلیه رشته‌ها

دروس تخصصی

نام درس نام کتاب درسی پایه تدریس کد کتاب سال چاپ
ریاضیات ریاضیات ( 1 ) اول 211/1 93
آمار و مدلسازی دوم 234/3 94
ریاضی (ویژه علوم انسانی ـ علوم و معارف اسالمی) سوم 258/6 95
ریاضی پایه پیش دانشگاهی 292/2 96
اقتصاد اقتصاد دوم 240/1 94
زبان و ادبیات فارسی تاریخ ادبیات ایران و جهان ( 1 ) دوم 246/1 94
تاریخ ادبیات ایران و جهان ( 2 ) سوم 276/1 95
آرایه‌های ادبی سوم 280/1 95
ادبیات فارسی ویژه علوم انسانی پیش دانشگاهی 283/4 96
زبان عربی عربی ( 2 ) (ویژه علوم انسانی) دوم 224/2 94
عربی ( 3 ) (ویژه علوم انسانی) سوم 254/2 95
عربی پیش دانشگاهی 316/1 96
تاریخ تاریخ ایران و جهان ( 1 ) دوم 235/4 94
تاریخ ایران و جهان ( 2 ) سوم 271/3 95
تاریخ شناسی پیش دانشگاهی 302/1 96
جغرافیا جغرافیای ( 1 ) دوم 225/2 94
جغرافیای ( 2 ) سوم 271/4 95
جغرافیا پیش دانشگاهی 297/2 96
علوم اجتماعی جامعه شناسی ( 1 ) دوم 243/1 94
جامعه شناسی ( 2 ) سوم 281/1 95
علوم اجتماعی (جامعهشناسی نظام جهانی) پیش دانشگاهی 300/1 96
فلسفه فلسفه سوم 277/1 95
فلسفه (آشنایی با فلسفه اسالمی) پیش دانشگاهی 317/1 96
منطق منطق سوم 277 95
روان شناسی روان شناسی سوم 268/1 95

منابع نظام جدید کنکور سراسری علوم انسانی

در کنکور سراسری 99 برای داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم دو دسته سوأل طراحی مطرح می‌شود و متقاضیان می‌توانند در زمان ثبت نام کنکور سراسری نوع نظام آموزشی امتحانی خود را انتخاب کرده و بر اساس آن مطالعه کنند. در ادامه به معرفی منابع عمومی و تخصصی گروه امتحانی نظام جدید می‌پردازیم.

منابع کنکور انسانی 99دروس عمومی

نام درس نام کتاب سال چاپ پایه تدریس کد کتاب توضیحات
زبان و ادبیات فارسی فارسی ( 1 ) 96 دهم 110201 _____
فارسی ( 2 ) 97 یازدهم 111201
فارسی ( 3 ) 98 دوازدهم 112201
عربی عربی، زبان قرآن ( 1 ) 96 دهم 110206 عمومی غیر گروه آزمایشی علومانسانی
عربی، زبان قرآن ( 2 ) 97 یازدهم 111206
عربی، زبان قرآن ( 3 ) 98 دوازدهم 112206
عربی، زبان قرآن ( 1 ) 96 دهم 110207 عمومی گروه آزمایشی علومانسانی
عربی، زبان قرآن ( 2 ) 97 یازدهم 111207
عربی، زبان قرآن ( 3 ) 98 دوازدهم 112207
فرهنگ و معارف اسلامی دین و زندگی ( 1 ) 96 دهم 110204 عمومی غیر گروه آزمایشی علومانسانی
دین و زندگی ( 2 ) 97 یازدهم 111204
دین و زندگی ( 3 ) 98 دوازدهم 112204
دین و زندگی ( 1 ) 96 دهم 110205 عمومی گروه آزمایشی علومانسانی
دین و زندگی ( 2 ) 97 یازدهم 111205
دین و زندگی ( 3 ) 98 دوازدهم 112205 ____
زبان انگلیسی انگلیسی ( 1 ) 96 دهم 110230
انگلیسی ( 2 ) 97 یازدهم 111230
انگلیسی ( 3 ) 98 دوازدهم 112230

دروس تخصصی

نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی پایه تدریس کد کتاب سال چاپ
ریاضیات ریاضی و آمار ( 1 ) دهم 110212 96
ریاضی و آمار ( 2 ) یازدهم 111212 97
ریاضی و آمار ( 3 ) دوازدهم 112212 98
اقتصاد اقتصاد دهم 110221 96
زبان و ادبیات فارسی علوم و فنون ادبی ( 1 ) دهم 110203 96
علوم و فنون ادبی ( 2 ) یازدهم 111203 97
علوم و فنون ادبی ( 3 ) دوازدهم 112203 98
زبان عربی* عربی، زبان قرآن ( 1 ) دهم 110207 96
عربی، زبان قرآن ( 2 ) یازدهم 111207 97
عربی، زبان قرآن ( 3 ) دوازدهم 112207 98
تاریخ** تاریخ ( 1 ) دهم 110219 96
تاریخ ( 2 ) یازدهم 111219 97
تاریخ ( 3 ) دوازدهم 112219 98
جغرافیا جغرافیای ایران دهم 110218 96
جغرافیای ( 2 ) یازدهم 111218 97
جغرافیا ( 3 ) (کاربردی) دوازدهم 112218 98
علوم اجتماعی جامعهشناسی ( 1 ) دهم 110220 96
جامعهشناسی ( 2 ) یازدهم 111222 97
جامعهشناسی ( 3 ) دوازدهم 112222 98
فلسفه فلسفه یازدهم 111226 97
فلسفه (آشنایی با فلسفه اسالمی) دوازدهم 112226 98
منطق منطق دهم 110223 96
روانشناسی روانشناسی یازدهم 111224 97

*: سؤالات آزمون درس اختصاصی زبان عربی برای دیپلمه‌های علوم و معارف اسلامی به ترتیب از کتب ( 1 – عربی، زبان قرآن ( 1 ) کد: 110208 ،  2- عربی، زبان قرآن ( 2 ) کد: 111208 ،3 – عربی، زبان قرآن ( 3 ) کد: 112208 ) رشتة علوم و معارف اسلامی طراحی خواهد شد.

**: سؤالات آزمون درس اختصاصی تاریخ برای دیپلمههای علوم و معارف اسلامی به ترتیب از کتب ( 1 – تاریخ اسلام ( 1 ) کد: 110233 ،               2 – تاریخ اسلام ( 2 ) کد: 3 / 253 ، 3 – تاریخ اسلام ( 3 )کد: 112233 ) رشتة علوم و معارف اسلامی طراحی خواهد شد.

داوطلبان گرامی در صورت پرسش سوالات خود میتوانید با مشاوران مرکز مشاوره باخه در ارتباط باشید.

منابع کمک آموزشی

یکی از راه‌های موفقیت و کسب رتبه قبولی در کنکور سراسری علوم انسانی بعد از مطالعه دقیق منابع عمومی و تخصصی تهیه منابع کمک آموزشی و تست زنی می‌باشد. داوطلبانی که در کنکور سراسری علوم انسانی موفق هستند که از منابع کمک آموزشی در کنار کتب درسی استفاده کنند و بعد از آن از کتاب‌های تستی برای سنجش خود استفاده کنند.

منابع کمک آموزشی دروس عمومی‎

نام درس نام منبع انتشارات
ادبیات و زبان فارسی قرابت معنایی دریافت
فارسی میکرو طلایی گاج
تاریخ ادبیات مهر و ماه
آرایه های ادبی لقمه مهر و ماه
فرهنگ و معارف اسلامی
دین و زندگی مولتی ویتامین گاج
لقمه طلایی پیام آیات مهر ماه
عربی نردبان عربی خیلی سبز
دینی میکرو طلایی گاج
عربی سفید گاج
زبان انگلیسی زبان جامع نردبان خیلی سبز
زبان جامع مبتکران

منابع کمک آموزشی دروس تخصصی

نام درس انتشارات
ریاضی میکرو طبقه بندی شده گاج
کتاب آبی قلم چی
اقتصاد مبتکران
کتاب آبی قلم چی
روانشناسی اندیشه فائق ( مولف: رامین فرجی )
تاریخ و جغرافی کتاب آبی قلم چی
جغرافی رزمندگان
فلسفه و منطق کتاب آبی قلم چی
زبان وادبیات فارسی گاج
تخته سیاه

نظرات بسته شده است.