شرایط و مدارک ثبت نام اتباع غیر ایرانی در ارشد فراگیر پیام نور

0
زمان تقریبی مطالعه: 6 دقیقه

یکی از راه های پذیرش و جذب دانشجو در دانشگاه پیام نور ، دوره های فراگیر است، در این دوره ها داوطلب پس از  ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور و اخذ دفترچه ارشد فراگیر پیام نور و شرکت در چند درس عمومی و اختصاصی متناسب با رشته و مقطع تحصیلی و پس از احراز شرایط و مدارک ثبت نام ارشد فراگیر به دانشجوی رسمی تبدیل وضعیت می دهد. این دوره اختصاصاً دوره دانش پذیری نامیده می شود و پس از تبدیل از دانش پذیر به دانشجو می توانند از خدمات آموزشی فوق همانند دانشجویان رسمی بهره مند شوند. در حال حاضر این دوره در مقطع کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو دارد. در این مقاله قصد داریم شرایط ثبت نام اتباع غیر ایرانی در فراگیر پیام نور و همچنین مدارک ثبت نام در فراگیر پیام نور را در اختیار متقاضیان قرار دهیم.

شرايط و ضوابط ثبت نام اتباع غير ايرانی :

داوطلبان شركت كننده اتباع غيرايرانی علاوه بر شرايط عمومي و اختصاصي اين آزمون، بايد داراي شرايطی خاضی میباشد که شرایط ثبت نام اتباع غیر ایرانی در فراگیر به شرح زیر می‌باشد:

 • فقط اتباع غير ايرانی مقيم ايران و دارای اقامت قانونی و نيز دارندگان مدرك تحصيلی قبلی از ايران، مجاز به شركت در آزمون مربوطه می باشند و در صورت شركت اتباع غيرايرانی مقيم ساير كشورها، پذيرش آنان كان لم يكن تلقی می گردد.
 • چنانچه پذيرفته شدگان در هنگام ثبت نام اوليه آزمون گزينه اتباع غيرايرانی را علامت نزده باشند، پذيرش آنان لغو می گردد.
 • پذيرش اتباع غيرايرانی در رشته هايی كه منجر به ايجاد تعهداتي براي جمهوری اسلامی ايران شود (از جمله تعهدات استخدامی) و  رشته هـای خاص و غيرمجاز اكيدأ ممنوع مي باشد.
 • حداكثر مدت تحصيل مجاز در مقطع كارشناسی ارشد برای پذيرفته شدگان غيرايراني 3 سال می باشد
 • جمهوری اسلامی ايران هيچگونه تعهدی در خصوص صدور مجوز اقامت براي خانواده  پذيرفته شدگان (به استثنای همسرو فرزندان مقيم دانشجويان مرد) ندارد.
 • دانشجويان غيرايرانی به دليل تابعيت غير ايراني مشمول قانون نظام وظيفه نمی باشند.
 • شرط معدل برای شركت متقاضيان تحصيل غيرايرانی در دوره های تحصيلات تكميلی فراگير دانشگاه پيام نور حذف گرديد.

نکته

متقاضيان تحصيل غيرايراني در هر مقطع تحصيلی فقط يك بار مجاز به تحصيل و تكرار مقطع تحصيلی در دوره هاي روزانه، شبانه، پيام نور فراگير، جامع علمی كاربردی، بدون آزمون و دانشگاه آزاد اسلامی و ساير موسسات آموزش عالی جمهوری اسـلامی ايـران ممنـوع می باشد و چنانچه در حين تحصيل متقاضيان، محرز گردد كه دانشجو داراي مدرك كارشناسی، ارشـد و يـا دكتـري بـوده ومجددأ با شركت در آزمون، در مقطع تحصيلی تكراری پذيرفته شده است، از تحصيل ايشان ممانعـت بعمـل آمـده و اخـراج محسـوب می گردد. دانشگاه محل قبولی داوطلبان در اين خصوص ملزم به اخذ تعهد از دانشجو در مرحله پذيرش و ثبت نام اوليه هستند.

شرایط پذیرش اتباع غیر ایرانی در فراگیر پیام نور

مدارک ثبت نام اتباع غیر ایرانی در فراگیر :

ثبت نام اتباع مذكور در آزمون دوره دانش پذيری، منوط به داشتن يكی از مدارك اقامتی يا شناسايی معتبر زير می باشد:

 1. گذرنامه كه داراي پروانه اقامت با حداقل شش ماه مجوز اقامت.
 2. دفترچه پناهندگی سياسی صادره از سوی نيروی انتظامی ايران.
 3. كارت هويت ويژه اتباع غيرايرانی دارای اعتبار در همان سال، صادره از سوی اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجی وزارت كشور.
 4. آخرين كارت آمايش صادره از سوی اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجی وزارت كشور.
 5. پذيرفته شدگان نهايی در هنگام ثبت نام و تبديل وضعيت به دانشجويي ملزم به اخذ گذرنامه، رواديـد تحصـيلي و اقامـت دانشـجويی می باشند.
 6. كليه اتباع غيرايراني متقاضی ثبت نام و شركت در آزمون دوره هاي فراگير كارشناسي ارشد سـال 1397، در صـورت دارا بـودن شـرايط و ضوابط اعلام شده، لازم اسـت در زمـان ثبـت نـام بـا مراجعـه بـه سـايت اينترنتـي سـازمان سـنجش بـه نشـانی: www.sanjesh.org و ورود به لينك مربوطه نسبت به تكميل اطلاعات درخواستي اقدام نمايند؛ كـه پـس از تكميـل اطلاعـات مـورد درخواست در سايت، به اين دسته از داوطلبان يك كد پيگيری 13 رقمي داده خواهد شد كه داوطلب مي بايست اين كد را دقيقاً در محل مخصوصي كه در بند 16 تقاضانامه ثبت نام اينترنتی، پيش بينی شده است درج نمايند.

رشته های ممنوعه برای تحصیل داوطلبان اتباع غیر ایرانی در ارشد فراگیر پیام نور

پذيرش اتباع غيرايرانی در رشته هايی كه منجر به ايجاد تعهدات استخدامی برای جمهوری اسلامی ايران نمايد و همچنين رشته های تحصيلی:

فيزيك اتمی، فيزيك هسته ای، فيزيك مولكولی (پلاسما)، فيزيك ذرات بنيادی، مهندسی پلاسـما و هسـته ای ، مهندسـی ايمنـی (گـرايشبازرسی فنی و حفاظت هواپيما)، مهندسی تعمير و نگهداری (هلي كوپتر و هواپيما)، مهندسی هوا فضا، مهندسی هوانوردی (خلبـانی، نـاوبريهواپيما، تعمير و نگهداری هواپيما، خلبانی هلی كوپتر و مراقبت پرواز)، علوم نظـامی، الكترونيـك هواپيمـايی، تعميـر و نگهـداری هواپيمـا،مخابرات هواپيما، مراقبت پرواز، مهندسي فناوری اطلاعات IT (گرايش مخابرات امن)، مهندسی فناوری ماهواره و مهندسي كامپيوتر (گرايشرايانش امن) ممنوع می باشد.

پیشنهاد می‌شود چهت اطلاع از رشته ها مقاله لیست رشته های ارشد فراگیر پیام نور را مطالعه کنید.

مناطق ممنوعه برای انتخاب محل تحصیل اتباع غیر ایرانی در فراگیر

نکته‌ای که در شرایط ثبت نام اتباع غیر ایرانی در فراگیر پیام نور باید به آن توجه کر این موضوع است که تحصیل اتباع خارجی در بعضی از شهرستان‌های استان ممنوع می‌باشد و در هنگام انتخاب دانشگاه باید به این موضوع توجه داشتنه باشند که این شهرستان‌ ها را که در ادامه هر کدام را نام برده‌ایم نتخاب نکنند.

استان های جنوبی:

نام دانشگاه توضیحات
خوزستان اقامت اتباع افغانی در سطح استان (بغير از شهرستان هاي اهواز و گتوند) و اقامت و تردد ساير اتباع غيرايرانی در شهرستان های آبادان، خرمشهر و دشت آزادگان ممنوع مي باشد.
بوشهر اقامت در شهرستان های ديلم و گناوه ممنوع می باشد.
فارس اقامت در شهرستان های فيروزآباد، فراشبند، داراب، ارسنجان، فسا، مهر، رستم، خنج و نی ريز ممنوع  ميباشد.
سيستان و بلوچستان اقامت در كل استان (بغير از شهرستان زاهدان) و اقامت و تردد اتباع غيرايراني در شهرستان هاي زابل، هيرمند، زهك و نيز بخشهای مرزی شهرستان هاي خاش، ايرانشهر، سراوان و چابهار ممنوع می باشد.
چهارمحال و بختياری اقامت در سطح استان (بغير از شهرستان شهركرد) ممنوع می باشد.
كهگيلويه و بويراحمد اقامت در سطح استان (بغير از شهرستان ياسوج) ممنوع می باشد.
هرمزگان اقامت در كل استان (بغير از شهرستان بندرعباس) و اقامت در شهرستان های كيش، حاجی آباد، قشم، ابوموسي و جاسك ممنوع می باشد.

استان های شرقی

نام دانشگاه توضیحات
خراسان جنوبی اقامت كليه در شهرستان هاي مرزی نهبندان، سربيشه، درميان، قائن، زيركوه، فردوس، سرايان و طبس ممنوع مي باشد. اقامت اتباع افغانی صرفأ در شهرستان هاي خوسف و بيرجند مجاز است. اقامت اتباع عراقي در سطح استان (بغير از شهرستان بيرجند) ممنوع مي باشد.
خراسان رضوی اقامت در شهرستان هاي مرزی تربت جام، قوچان، تايباد، خواف، سرخس، كلات نادری و درگز ممنوع می باشد.
خراسان شمالی اقامت در سطح استان (بغير از شهرستان بجنورد) ممنوع می باشد.

استان های غربی:

نام دانشگاه توضیحات
ايلام اقامت در سطح استان (بغير از شهرستان ايلام) و اقامت ساير اتباع غيرايراني در شهرستان هاي مهران، دهلران و شهرهای مرزی استان ممنوع می باشد.
كرمانشاه اقامت در سطح استان (بغير از شهرستان كرمانشاه) و كليه اتباع غيرايرانی در شهرهای مرزی استان ممنوع مي باشد.
كردستان اقامت در سطح استان (بغير از شهرستان سنندج) و اقامت كليه اتبا ع غيرايرانی در بخش مركزی شهرستان سقز و شهرستان های بانه و مريوان و همچنين شهرهای مرزی استان (به استثنای مهمانشهرها) ممنوع می باشد.
همدان اقامت در سطح استان (بغير از شهرستان همدان) ممنوع می باشد.
لرستان اقامت در سطح استان (بغير از شهرستان خرم آباد) ممنوع می باشد.
آذربايجان شرقی اقامت در سطح استان (بغير از شهرستان تبريز) ممنوع می باشد.
آذربايجان غربی اقامت در سطح استان (بغير از شهرستان اروميه)  و ساير اتباع غيرايرانی در شهرهای مرزی استان ممنوع می باشد.

استان های شمالی:

نام دانشگاه توضیحات
گيلان اقامت در سطح استان (بغير از شهرستان رشت) ممنوع می باشد.
مازندران اقامت در سطح استان (بغير از شهرستان ساری) ممنوع می باشد.
گلستان اقامت در كل استان (بغير از شهرستان هاي گرگان و گنبد) ممنوع می باشد.

استان های مرکزی:

نام دانشگاه توضیحات
سمنان تردد و اقامت در منطقه گرمسار و ورودی قصر بهرام، مركز آمايش معراج يک و منطقه دامغان از جاده جندق به طرف مركز آمايش سراج و اقامت اتباع افغانی در شهرستان های شاهرود و دامغان ممنوع می باشد.
زنجان اقامت در سطح استان ممنوع مي باشد و صرفاً شهرستان های زنجان و خدابنده براي اقامت اتباع عراقی مجاز است.
تهران اقامت در كل استان (به استثناء منطقه خجير در منطقه 13 شهرداری تهران برای اتباع افغانی) بلامانع می باشد.
البرز اقامت در كل استان بلامانع مي باشد.
يزد اقامت صرفاً در شهرستان های خاتم و بافق ممنوع می باشد.
اصفهان اقامت در شهرستان هاي نطنز، فريدن،  فريدون شهر، سميرم، چادگان، خوانسار، دهاقان، نائين، گلپايگان، خوروبيابانك، اردستان و بخش ابوزيد از شهرستان آران و بيدگل ممنوع  مي باشد.
قم اقامت در كل استان بلامانع می باشد.
مركزی اقامت در شهرستان هاي آشتيان، تفرش، فراهان، فرمهين، خمين، شازند، محلات، زرنديه، كميجان وبخش خنداب ممنوع مي باشد.

سوالات متداول

1- شرایط لازم برای ثبت نام اتباع در ارشد فراگیر پیام نور چیست ؟

 

داشتن کارت اقامت دائم و ثبت نام در رشته های که مانع ندارد .

2- نحوه ثبت نام به چه صورتی است ؟

 

ثبت نام به صورت اینترنتی می‌باشد .

3- در صورت پایان مهلت ثبت نام چه باید کرد ؟

 

در این صورت باید با کارشناسان مرکز مشاوره باخه تماس بگیرید .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.