سهمیه‌ های دانشگاه علمی کاربردی

0
زمان تقریبی مطالعه: 3 دقیقه

دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز مانند سایر دانشگاه‌هایی که بصورت بدون آزمون دانشجو پذیرش می‌کنند قوانین و شرایطی را به عنوان سهمیه‌های مختلف در دانشگاه ارائه کرده تا داوطلبانی که دارای این شرایط و ضوابط لازم باشند بتوانند از سهمیه‌های دانشگاه علمی کاربردی برای ثبت نام در علمی کاربردی استفاده نمایند.

در این مقاله ما در رابطه با انواع سهمیه‌ها ، شرایط استفاده از سهمیه‌ها ، زمان اعمال و وارد کردن سهمیه و همچنین میزان تأثیر سهمیه‌های دانشگاه علمی کاربردی مطالبی را به شما ارائه نمائیم.

انواع سهمیه‌های دانشگاه علمی کاربردی

سهمیه‌های موجود در دانشگاه علمی کاربردی به چند دسته زیر تقسیم می‌شوند که در دفترچه ثبت نام علمی کاربردی به آن اشاره شده است:

1- سهمیه رزمندگان

2- ایثارگران

3- سهمیه خانواده شهدا

4- سهمیه ورزشکاران

در ادامه به توضیح شرایط استفاده از هزیک از سهمیه های نام برده شده می‌پردازیم.

شرایط استفاده از سهمیه‌های دانشگاه علمی کاربردی

هرکدام از موارد نام برده شده دارای شرایط و ضوابطی است که در داخل دفترچه ثبت نام علمی کاربردی ذکر شده و  داوطلبان و متقاضیان ورود به دوره‌های کاردانی و کارشناسی بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی باید حتماً دارای این شرایط و ضوابط علمی کاربردی بوده تا موفق به استفاده از آن شوند.

سهمیه رزمندگان علمی کاربردی

رزمندگانی که حداقل 6 ماه بصورت متوالی و یا متناوب در مناطق عملیاتی جبهه‌های نبرد حق علیه باطل حضور داشته اند لازم است ضمن مراجعه به ارگان ذی ربط نسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام در دانشگاه علمی کاربردی توسط ارگان مربوطه مورد تأیید نهائی قرار گیرد.

سهمیه‌های ایثارگران دانشگاه علمی کاربردی

سهمیه ایثارگران به دو دسته سهمیه ایثارگران 25 درصدی و سهمیه ایثاگران 5 درصدی تقسیم می گردد.

سهمیه ایثارگران 25 درصدی

25 درصد ظرفیت هر کد رشته محل به “همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر”  ، “آزادگان و همسر و فرزندان آنان” و “جانبازان 25 درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان” اختصاص دارد.

سهمیه ایثارگران 5 درصدی

5 درصد ظرفیت هر کد رشته محل نیز به “جانبازان زیر 25 درصد و همسر و فرزندان آنان” و “همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه” اختصاص دارد.

توجه: در صورتیکه ظرفیت سهمیه 25 درصدی توسط دارندگان شرایط تکمیل نگردد مابقی آن به دارندگان سهمیه 5 درصدی اختصاص یافته و اگر باز هم این میزان تکمیل نگردد به داوطلبان آزاد اختصاص می‌یابد.

سهمیه خانواده شهدا علمی کاربردی

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪا (ﭘﺪر، ﻣﺎدر، ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر ﺷﻬﻴﺪ) ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط در ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ اﻳﺜﺎر ﻧﺪارﻧﺪ و در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﭘﺬﻳﺮش در ﺻﻮرت ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ و اﻣﻮر اﻳﺜﺎرﮔﺮان، در ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪا ﮔﺰﻳﻨﺶ میﮔﺮدﻧﺪ.

سهمیه‌های ورزشکاران دانشگاه علمی کاربردی

داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ورزﺷﻲ ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ مهارت ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدي ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺴب و کارهای ورزشی اقدام به جذب دانشجو می‌نماید.

رویدادهای ورزشی

1- بازی‌های المپیک زمستانی و تابستانی، پارالمپیک جهانی و آسیایی

2- مسابقات جهانی (نوجوانان، جوانان و بزرگسالان)

3- مسابقات قهرمانی آسیا (نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و باشگاه‌ها)

4- مسابقات بانوان مسلمان کشورهای اسلامی

5- یونیور سیاد جهانی دانشجوئی

6- مسابقات قهرمانی دانشجویان جهانن

7- مسابقات ارتش‌های جهان (سیزم)

8- مسابقات قهرمانی دانش آموزان جهان

9- المپیاد ورزشی دانش آموزان

10- مسابقات قهرمانی غرب آسیا داخل سالن آسیا و کشورهای اسلامی

11- مسابقات قهرمان کشوری

12- المپیاد ورزشی دانشجویان

ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺮاي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ درﺧﻮاﺳﺘﻲ آﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ اداره ﺗﺮﺑﻴﺖ بدنی ، داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي در زﻳﺮﮔﺮوه ورزﺷﻲ ﻗﺮار دارد ﻛﺎﻣﻼ راﻳﮕﺎن و ﺑﺮاي آن دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ در رشته های ﻏﻴﺮورزﺷﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ 30 درﺻﺪ تخفیف خواهد بود.

زمان اعمال سهمیه‌های دانشگاه علمی کاربردی

برای استفاده از سهمیه های موجود در دانشگاه علمی کاربردی در مقاطع کاردانی و کارشناسی باید در زمان ثبت نام دانشگاه علمی کاربردینسبت به انتخاب سهمیه خود اقدام نمایند.

اعمال سهمیه برای ورود به رشته های کاردانی و کارشناسی در نیمسال اول بصورت اینترنتی در سایت ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بوده و برای ورود به دوره های کاردانی و کارشناسی بهمن ماه (نیمسال دوم) بصورت حضوری می‌باشد.

بنابراین داوطلبان باید پس از پرداخت هزینه ثبت نام ثبت نام علمی کاربردی نسبت به اعمال سهمیه خود در سایت ثبت نام علمی کاربردی اقدام نمایند.

 

سوالات متداول

1- سهمیه دانشگاه علمی کاربردی چیست ؟

 

سهمیه پذیرش خانواده شهدا، ایثارگران و رزمندگان و سهمیه شاغلین .

2- شرط استفاده از سهمیه شاغلین چیست ؟

 

اشتغال به کار در رشته تحصیلی مربوطه در دانشگاه علمی کاربردی .

3- شرایط استفاده از سهمیه ها چیست ؟

 

شرایط استفاده از این سهمیه ها در داخل مقاله آورده شده است .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.