ثبت نام کتاب درسی

3
زمان تقریبی مطالعه: 8 دقیقه

مطابق روال سالیان گذشته دانش آموزان برای خرید و دریافت کتاب های درسی سال آینده خود باید به سایت اعلام شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مراجعه نموده و با وارد نمودن اطلاعات خواسته شده ثبت نام خود را انجام دهند. دو سامانه irtextbook.ir و irtextbook.com از سوی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش برای فروش کتب آموزشی مدارس راه اندازی شده است. دانش آموزان یا والدین آنها باید در بازه زمانی اعلام شده وارد سامانه گردند و با ثبت نام و پرداخت هزینه، خرید کتب خود را برای سال تحصیلی جدید 99-1400 انجام دهند. مرکز مشاوره تحصیلی باخه در این مقاله زمان ، نحوه و سایت ثبت نام کتاب های درسی را به شما ارائه کرده است.

کتاب های درسی مقاطع مختلف تحصیلی در سال 99-1400

دانش‌آموزان مقاطع مختلف تحصیلی بایستی هرساله به صورت اینترنتی کتابهای درسی خود را ثبت نام و پس از آن دریافت نمایند. درخصوص نحوه ثبت نام کتاب درسی و زمان آن در ادامه توضیحات جامعی داده شده است که پیشنهاد می‌شوذ تا پایان مقاله را مطالعه نمایید کتاب های درسی هر یک از مقاطع تحصیلی به شرح زیر است:

کتاب های درسی مقطع ابتدایی

کتاب های دانش‌اموزان اول ابتدایی شامل آموزش قرآن، فارسی (اول)، نگارش فارسی (اول)، ریاضی (اول)، علوم تجربی (اول) است.

کتاب‌های پایه دوم ابتدایی شامل آموزش قرآن (دوم)، هدیه های آسمان، فارسی (دوم)، نگارش فارسی (دوم)، ریاضی (دوم)، علوم تجربی (دوم) به همراه کتاب هدیه های آسمان برای دانش آموزان اهل سنت و اقلیت های مذهبی است.

کتاب‌های دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شامل آموزش قرآن و هدیه های آسمان (سوم)، فارسی (سوم)، نگارش فارسی (سوم)، ریاضی (سوم)، علوم تجربی (سوم)، مطالعات اجتماعی (سوم)،به همراه کتاب هدیه های آسمان برای دانش آموزان اهل سنت و اقلیت های مذهبی است.

کتابهای پایه چهارم دبستان شامل آموزش قرآن و هدیه‌های آسمان (چهارم)، فارسی (چهارم)، نگارش فارسی (چهارم)، ریاضی (چهارم)، علوم تجربی (چهارم)، مطالعات اجتماعی (چهارم) ،به همراه کتاب هدیه های آسمان برای دانش آموزان اهل سنت و اقلیت های مذهبی برای دانش آموزان چهارم است.

کتاب های پایه پنجم ابتدایی شامل آموزش قرآن و هدیه های آسمان (پنجم)، فارسی (پنجم)، نگارش فارسی (پنجم)، ریاضی (پنجم)، علوم تجربی (پنجم)، مطالعات اجتماعی (پنجم)، به همراه کتاب هدیه های آسمان برای دانش آموزان اهل سنت و اقلیت های مذهبی برای دانش آموزان پنجم است.

کتاب های دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شامل: آموزش قرآن و هدیه های آسمان (ششم)، فارسی (ششم)، نگارش فارسی (ششم)، ریاضی (ششم)، علوم تجربی (ششم)، مطالعات اجتماعی (ششم)، تفکر و پژوهش (ششم)، کار و فناوری (ششم) به همراه کتاب هدیه های آسمان برای دانش آموزان اهل سنت و اقلیت های مذهبی است.

کتاب های درسی مقطع متوسطه اول

کتابهای دانش آموزان پایه هفتم شامل آموزش قرآن (هفتم)، پیام های آسمان (هفتم)، فارسی (هفتم)، نگارش (هفتم)، ریاضی (هفتم)، علوم تجربی (هفتم)، مطالعات اجتماعی (هفتم)، فرهنگ و هنر (هفتم)، عربی (هفتم)، انگلیسی هفتم، کتاب کار زبان انگلیسی (هفتم)، تفکر و سبک زندگی (هفتم)، تفکر و سبک زندگی ویژه دختران (هفتم)، کار و فناوری (هفتم)، به همراه کتاب پیام های آسمان برای دانش آموزان اهل سنت و اقلیت های مذهبی است.

کتاب‌های دانش‌آموزان پایه هشتم شامل آموزش قرآن و پیام‌های آسمان (هشتم)، فارسی (هشتم)، نگارش (هشتم)، ریاضی (هشتم)، علوم تجربی (هشتم)، مطالعات اجتماعی (مدنی، تاریخ، جغرافیا) (هشتم)، فرهنگ و هنر (هشتم)، عربی (هشتم)، انگلیسی (2)، کتاب کار انگلیسی (هشتم)، تفکر و سبک زندگی (هشتم)، تفکر و سبک زندگی (پسران) (هشتم)، کار و فناوری (هشتم)، به همراه کتاب پیام های آسمان برای دانش آموزان اهل سنت و اقلیت های مذهبی است.

کتابهای دانش آموزان پایه نهم شامل آموزش قرآن و پیام‌های آسمان (نهم)، فارسی (نهم)، نگارش (نهم)، ریاضی (نهم)، علوم تجربی (نهم)، مطالعات اجتماعی (مدنی، تاریخ، جغرافیا) (نهم)، فرهنگ و هنر (نهم)، عربی (نهم)، انگلیسی (3) – نهم، کتاب کار انگلیسی (نهم)، آمادگی دفاعی (نهم)، کار و فناوری (نهم)، فارسی و نگارش (ویژه مدارس استعداد درخشان) – نهم، ریاضیات (محتوای تکمیلی ویژه مدارس استعدادهای درخشان) – نهم به همراه کتاب پیام های آسمان برای دانش آموزان اهل سنت و اقلیت های مذهبی است.

کتاب های درسی مقطع متوسطه دوم رشته انسانی

کتابهای دانش آموزان پایه دهم انسانی شامل: تاریخ (1) ایران و جهان باستان، تفکر و سواد رسانه ای، نگارش (1)، منطق، کارگاه کارآفرینی و تولید، جغرافیای ایران، جامعه شناسی (1)، هنر، علوم و فنون ادبی (1)، فارسی (1)، انگلیسی (1)، کتاب کار انگلیسی دهم، اقتصاد، عربی(1)، ریاضی و آمار(1)، دین و زندگی، آمادگی دفاعی است.

کتابهای دانش آموزان پایه یازدهم انسانی شامل: فارسی (2)، نگارش (2)، دین و زندگی (2)، عربی، زبان قرآن (2)، علوم و فنون ادبی (2)، ریاضی و آمار (2)، جغرافیا (2)، جامعه شناسی (2)، تاریخ (2)، روانشناسی، فلسفه، انسان و محیط زیست، زبان خارجی 2، کتاب کار زبان خارجی 2، است.

کتابهای دانش آموزان پایه دوازدهم انسانی شامل: فارسی (3)، نگارش (3)، دین و زندگی (3)، عربی، زبان قرآن (3)، علوم و فنون ادبی (3)، ریاضی و آمار (3)، جغرافیا (3) کاربردی، تاریخ (3)، سلامت و بهداشت، فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی)، تحلیل فرهنگی، زبان خارجی (3)، کتاب کار زبان خارجی (3)، جامعه شناسی (3)، مدیریت خانواده و سبک زندگی، مدیریت خانواده و سبک زندگی (ویژه دختران) است.

کتاب های درسی مقطع متوسطه دوم رشته تجربی

کتاب‌های پایه دهم تجربی شامل فارسی (1)، نگارش (1)، دین و زندگی (1)، عربی، زبان قرآن (1)، فیزیک (1)، شیمی (1)، ریاضی (1)، زیست شناسی (1)، آمادگی دفاعی، آزمایشگاه علوم تجربی (1)، جغرافیای ایران، کارگاه کارآفرینی و تولید، تفکر و سواد رسانه‌ای، زبان خارجی (1)، کتاب کار زبان خارجی (1) است.

کتاب‌های پایه یازدهم تجربی شامل: فارسی (2)، نگارش (2)، دین و زندگی (2)، عربی، زبان قرآن (2)، ریاضی (2)، شیمی (2)، زیست شناسی (2)، فیزیک (2)، آزمایشگاه علوم تجربی (2)، تاریخ معاصر ایران، زمین شناسی، انسان و محیط زیست، زبان خارجی 2، کتاب کار زبان خارجی 2 است.

کتاب‌های پایه دوازدهم تجربی شامل: فارسی (3)، نگارش (3)، دین و زندگی (3)، عربی، زبان قرآن (3)، ریاضی (3)، شیمی (3)، زیست شناسی (3)، فیزیک (3)، هویت اجتماعی، سلامت و بهداشت، زبان خارجی (3)، کتاب کار زبان خارجی (3)، مدیریت خانواده و سبک زندگی، مدیریت خانواده و سبک زندگی(ویژه دختران) است.

کتاب های درسی مقطع متوسطه دوم رشته ریاضی

کتابهای پایه دهم ریاضی شامل فارسی (1)، نگارش (1)، دین و زندگی (1)، عربی، زبان قرآن (1)، فیزیک (1)، شیمی (1)، ریاضی (1)، هندسه (1)، آمادگی دفاعی، آزمایشگاه علوم تجربی (1)، جغرافیای ایران، کارگاه کارآفرینی و تولید، تفکر و سواد رسانه‌ای، زبان خارجی (1)، کتاب کار زبان خارجی (1) است.

کتابهای پایه یازدهم ریاضی شامل فارسی (2)، نگارش (2)، دین و زندگی (2)، عربی، زبان قرآن (2)، فیزیک (2)، شیمی (2)، حسابان (1)، هندسه (2)، آمار و احتمال، آزمایشگاه علوم تجربی (2)، تاریخ معاصر ایران، زمین شناسی، انسان و محیط زیست، زبان خارجی (2)، کتاب کار زبان خارجی (2) است.

کتابهای پایه دوازدهم ریاضی شامل فارسی (3)، نگارش (3)، دین و زندگی (3)، عربی، زبان قرآن (3)، فیزیک (3)، شیمی (3)، حسابان (2)، هندسه (3)، ریاضیات گسسته، هویت اجتماعی، سلامت و بهداشت، زبان خارجی (3)، کتاب کار زبان خارجی (3)، مدیریت خانواده و سبک زندگی، مدیریت خانواده و سبک زندگی(ویژه دختران) است.

زمان ثبت نام کتاب های درسی کلیه مقاطع تحصیلی در سال 99-1400

برابر اعلام آموزش و پرورش زمان نام نویسی کتب برای سال جدید آموزشی در مقاطع تحصیلی مختلف به صورت زیر می باشد:

زمان سفارش کتاب های درسی
عنوان دوره یا مقطع تحصیلی تاریخ شروع تاریخ پایان
ثبت نام و سفارش گروهی و انفرادی کتاب درسی آمادگی تکمیلی (پیش دبستانی استثنایی) 99/1/24 99/3/23
پایه هشتم و نهم دوره اول متوسطه
پایه دوم تا ششم دوره ابتدایی (عادی و استثنایی)
پایه هشتم و نهم دوره اول متوسطه پیش حرفه ای استثنایی
پایه یازدهم و دوازدهم دوره دوم متوسطه (نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش)
پایه یازدهم و دوازدهم دوره دوم متوسطه حرفه ای استنثایی
آمادگی مقدماتی (پیش دبستانی استثنایی) 99/4/8 99/6/9
پایه اول دوره ابتدایی (عادی و استثنایی)
پایه هفتم دوره اول متوسطه 99/4/8 99/6/15
پایه هفتم دوره اول متوسطه پیش حرفه ای استثنایی
پایه دهم دوره دوم متوسطه
پایه دهم دوره دوم متوسطه حرفه ای استثنایی
اصلاح سفارش تمامی دوره های تحصیلی 99/4/17 99/6/31
توزیع استان به منطقه تمامی دوره های تحصیلی 99/2/1 99/6/31
توزیع منطقه به مدرسه تمامی دوره های تحصیلی استثنایی 99/5/25 99/5/31
دوره ابتدایی 99/6/1 99/6/13
دوره اول متوسطه 99/5/25 99/6/15
دوره دوم متوسطه نظری 99/6/1 99/6/19
دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای و کاردانش 99/6/1 99/6/25
توزیع مدرسه به دانش‌آموز تمامی دوره های تحصیلی 99/6/10 99/7/1

نحوه ثبت نام کتاب درسی سال جدید

برای انجام ثبت نام دانش آموزان باید مراحل آن را در سایت irtextbook.ir طی نمایند. برای آشنایی بیشتر شما با روش ثبت نام راهنمای مرحله به مرحله بصورت تصویری در این مقاله قرار داده شده است.

جهت انجام ثبت نام کتاب درسی به مراحل زیر توجه فرمائید

1- ورود به سایت

در ابتدا باید به سایت irtextbook.ir مراجعه نمائید.

ثبت نام کتاب درسی

2- کلیک بر روی گزینه ورود دانش آموزان

در این صفحه بر روی گزینه ورود دانش آموزان برای ثبت نام کتاب درسی کلیک نمائید.

ثبت نام کتاب درسی

 

ثبت نام کتاب درسی

3- وارد کردن کدملی و شماره شناسنامه

برای ورود باید کد ملی و شماره شناسنامه خود را درج نمائید.

مرکز مشاوره باخه4- انتخاب گزینه فروش و توزیع مواد آموزشی

گزینه فروش و توزیع مواد آموزشی را انتخاب نمائید.

ثبت نام کتب درسی5- وارد کردن اطلاعات مدرسه

در این بخش باید اطلاعات مدرسه را برای ثبت نام کتاب درسی وارد نمائید.

 مراحل ثبت نام کتاب درسی

6- وارد کردن اطلاعات والدین دانش آموز

در این قسمت اطلاعات والدین دانش آموز را وارد نمائید.

ثبت نام کتاب درسی7- بسته مورد نظر خود را انتخاب کنید

متناسب با سال تحصیلی و مقطع بسته خود را انتخاب نمائید.

ثبت نام کتاب درسی

8- اطلاعات را مطالعه و تأیید نمائید

در صورت درستی اطلاعات را تأیید نمائید.

ثبت نام کتاب درسی9- مشاهده هزینه و پرداخت

هزینه را مشاهده نموده و پرداخت نمائید.

هزینه ثبت نام کتاب درسی

دانش آموزان پس از طی تمام مراحل هزینه خرید کتاب را مشاهده خواهند کرد و از طریق درگاه پرداخت نسبت به پرداخت آن اقدام می کنند. هزینه خرید کتب معمولاً هر سال افزایش زیادی ندارد. در این مقاله مرکز مشاوره تحصیلی باخه ما میزان هزینه کتاب های درسی را به تفکیک ارائه نموده ایم.

قیمت خرید کتاب های درسی
دوره های تحصیلی پایه های تحصیلی قیمت خرید
ابتدایی پایه اول بین 24000 تا 34500 تومان
پایه دوم
پایه سوم
پایه چهارم
پایه پنجم
پایه ششم
متوسطه اول پایه هفتم بین 49500 تا 59500 تومان
پایه هشتم
پایه نهم
متوسطه دوم پایه دهم بین 52000 تا 71000 تومان
پایه یازدهم
پایه دوازدهم

 

در صورتیکه در هر قسمت از مراحل ثبت نام و خرید و دریافت کتاب های درسی با مشکل مواجه شدید یا سوالی داشتید می توانید با کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی باخه در ارتباط باشید.

 

سوالات متداول

1- نحوه ثبت نام کتاب های درسی چگونه است ؟

 

ثبت نام کلیه کتابهای درسی به صورت اینترنتی صورت خواهد گرفت برای آگاهی کامل مقاله را تا پایان مطالعه نمایید .

2- برای ثبت نام کتابهای کلیه مقاطع چه مدارکی لازم است ؟

 

شماره شناسنامه و کد ملی .

3- هزینه ثبت نام کتابهای درسی چقدر است ؟

 

مبلغ ثبت نام برای هر مقطع و پایه متفاوت است که در مقاله به طور کامل ذکر شده است .

 

3 نظرات
  1. هما می گوید

    ممنون واقعا نمیدونستم برای ثبت نام کتاب درسی فرزندم چیکار کنم

  2. ناشناس می گوید

    ممنون از شما

  3. ناشناس می گوید

    ممنون از اطلاعات خوبتون در زمینه ثبت نام کتاب درسی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.